PROTOKÓŁ
sprawozdawczy z przeprowadzonego zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności
na przeprowadzenie warsztatów komputerowych

ProtokółZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI
DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI.
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4PROTOKÓŁ
sprawozdawczy z przeprowadzonego zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnegoProtokółZapytanie ofertoweStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej
ogłasza zapytanie z zachowaniem zasady konkurencyjności
na zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 23.12.2011r:

• na stronie internetowej zamawiającego: http://www.stowarzyszeniezbijow.mirow.pl
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – Mirów Stary 27; 26-503 Mirów Stary
Ogłoszenie dotyczy: zapytanie z zachowaniem zasady konkurencyjności

ZAMAWIAJACY (nazwa i adres)
Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej
reprezentowane przez Prezes – Agnieszkę Wolińską oraz Członka Zarządu - Rozalię Miernik
Adres pocztowy: Mirów Stary 27; 26-503 Mirów Stary, województwo: mazowieckie
Tel.: 695 29 24 49

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zapytanie z zachowaniem zasady konkurencyjności na zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego
Rodzaj zamówienia: usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest :
Zakup 2 szt. zestaw komputerowy(komputery, myszy, klawiatury, monitory) z oprogramowaniem (system operacyjny Windows 7 oraz Office) oraz 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31 grudnia 2011 r.

II. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Wadium
Informacja na temat wadium:
nie dotyczy
Zaliczki
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie zalegania z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Oceny spełniania w/w warunków zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów konkursowych (zał.2) Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu należy przedłożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał.1)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu oferty, a w stosunku do osób fizycznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

V. PROCEDURA.
Tryb udzielenia zamówienia:
zapytanie z zachowaniem zasady konkurencyjności
Kryteria oceny ofert:
najniższa cena - 70%
jakość - 30%

VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Adres strony internetowej, na której są dostępne wzory oświadczeń www.stowarzyszeniezbijow.mirow.pl

Termin składania ofert: Data: 28/12/2011 godzina: 15:00
Miejsce: Mirów Stary 27; 26-503 Mirów Stary
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:
"Oferta na zakup i dostawę dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego” oraz „Nie otwierać przed „28.12.2011r. godz. 15.00
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej , Mirów Stary 27; 26-503 Mirów Stary oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej:
zamówienie jest finansowane w ramach projektu „Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów” ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia: tak, w przypadku przedstawienia przez oferentów warunków przewyższających możliwości finansowe zamawiającego na realizację tego zadania.

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3


Człowiek – najlepsza inwestycjaDnia 1.12.2011r. rozpoczęliśmy realizacje projektu „Komputer i Internet szansą na rozwój – warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy Mirów” w ramach POKL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Szczegóły dotyczące projektu zawarte są w zakładce PROJEKTY

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!
„Spotkajmy się w świetlicy – Świetlica Wiejska Zbijów Duży”W okresie od 01.06.2010r do 31.08.2010r Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Zbijowskiej realizowało zadanie pt: „Spotkajmy się w świetlicy – Świetlica Wiejska Zbijów Duży”. Środki przeznaczone na ten cel zostały pozyskane przez Gminę Mirów z POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH Program Integracji Społecznej. Koordynatorem Gminnym tego programu była Pani Alicja Wójcik, natomiast z ramienia Stowarzyszenia zadaniem zajmowała się Pani Agnieszka Wolińska - Prezes Zarządu. Świetlica mieści się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zbijowie Dużym. Opieką nad placówką, przebywającymi w niej osobami oraz organizacją zajęć świetlicowych zajmowała się pedagog z doświadczeniem- Pani Rozalia Miernik.


Zadanie skierowane było dla mieszkańców Gminy Mirów, jednak głównymi odbiorcami były dzieci w wieku szkolnym i młodzież gimnazjalna. Podczas trzech miesięcy realizacji programu prowadzone były zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, składające się głównie z gier, zabaw integrujących zarówno w świetlicy jak i na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, czytania książek, wierszy, opowiadań, różnego rodzaju pogadanek, gry i zabawy planszowe oraz zabawa z komputerem. Dzieci i młodzież, dorośli wspólnie spędzali razem czas na czytaniu, malowaniu, rysowaniu, rozmowach, zabawach. Zorganizowane zostały konkursy dla uczestników zajęć, w których wszyscy biorący udział dzieci i młodzież otrzymali nagrody min: Odtwarzacz MP3, Radiodługopisy, maskotki, stopery, piórniki, słodycze itd. Świetlicę wyposażono w laptopa, stół do pin ponga, gry edukacyjne głównie planszowe, puzzle itp., przy których dzieci spędzały swój wolny czas przychodząc do świetlicy.Miesiąc sierpień obfitował w różnego rodzaju wyjazdy, wycieczki oraz spotkania: integracyjne oraz informacyjno – sprawozdawcze. Pierwszym zorganizowanym wyjazdem była Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Uczestnikami wycieczki były dzieci wraz z opiekunami. Dzięki tej wycieczce dzieci poznały nowe miejsca, miały możliwość zobaczenia z bliska tego co znają tylko z literatury czy środków masowego przekazu, wyjazd pobudził rozwijanie zainteresowań przyrodą, różnymi gatunkami zwierząt, uczestnicy wzbogacili swoje wiadomości.


Kolejnym wyjazdem była wycieczka edukacyjna pt: „ O koniu i na koniu” do Stadniny Koni Wierzchowych Pani Ewy Bardygi w Gadce (woj. świętokrzyskie). Podczas wizyty uczestnicy zostali zapoznani z wyglądem i strojem jeźdźca, ze stylami jazdy konnej, typami biegów konia, odwiedzili stajnię z boksami dla koni, dowiedzieli się o rasach, maściach koni oraz o prawidłowym ich żywieniu, o zachowaniu bezpieczeństwa w obcowaniu z tymi zwierzętami. Zdobyli wiedzę na temat pielęgnacji koni oraz samodzielnie mogli spróbować wyczyścić konia a także przede wszystkim na co wszyscy czekali mogli odbyć przejażdżkę konną pod okiem opiekuna konia.


Zorganizowano również wyjazd dla dzieci do kina w Radomiu na film pt: „jak ukraść księżyc w jakości 3D. Odbyło się spotkanie integracyjne z OSP z Mirowa Starego. Na spotkanie na placu przy świetlicy strażacy przybyli Wozem Strażackim. Spotkanie w formie pokazu i prelekcji: Wozu, jego wyposażenia, ubioru strażaka, mini pokaz gaszenia pożaru wodą oraz innymi narzędziami. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wypowiedzi strażaków oraz przyglądały się pokazowi, mogły przymierzyć strój, hełm, zapoznać się z wnętrzem wozu strażackiego.


Podczas wszystkich wyjazdów, spotkania integracyjnego wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci poczęstunku, napojów itp. Na koniec realizacji zadania odbyło się Spotkanie Informacyjno – Sprawozdawcze zorganizowane przez Stowarzyszenie, na które zaproszono min: Panią Koordynator Alicję Wójcik, Wójta Gminy Zdzisława Dzika, Sekretarza Gminy Jarosława Basiaka, Przewodniczącego Rady Gminy Dariusza Bąka, Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych Anitę Gołosz, obecni byli również Członkowie Stowarzyszenia. Spotkanie miało na celu przedstawienie Prezentacji dotyczącej zrealizowanego zadania, jego budżetu oraz podsumowania działań dotyczących programu.

Co dała Świetlica w Zbijowie Dużym?

Integrację dzieci w różnym wieku, o różnym statusie materialnym i miejscu zamieszkania, zaprezentowała różnorodne formy wykorzystania czasu wolnego, umożliwiła rozwój fizyczny i społeczny osób uczestniczących w zajęciach świetlicowych, umożliwiła wyjazdy dzieciom, na które niejednokrotnie nie pozwala sytuacja finansowa rodziny, integrację społeczną osób w różnym wieku, ciekawe , aktywne spędzenie wakacji, wzbogacenie świata doznań i przeżyć zarówno duchowych, fizycznych i emocjonalnych, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, zabaw i rozrywek.


Stowarzyszenie Na Rzecz Ziemi Zbijowskiej 2010 - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona Główna - O Stowarzyszeniu - Zarząd - Statut - Galeria - Kontakt